Przewodnicząca: Anna Parlak

Sekretarz: Alina Szczepańczyk

Skarbnik: Ewa Jary

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Agnieszka Frukacz

Członek: Edyta Boborowska

Członek: Iwona Wójcik

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ROZDZIAŁ I
Nazwa reprezentacji rodziców

Art. 1.
Reprezentację rodziców w szkole stanowi:

RADA RODZICÓW
w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach
Art. 2.
Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady Rodziców

Art. 3.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

Art. 4.
Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
Art. 5.
Rada Rodziców realizuje swoje zadania współdziałając z pozostałymi organami Szkoły.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Rady Rodziców

Art. 6.
Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców.
Art. 7.
Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób: Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. Rodzice nie mogą być członkami więcej niż jednej Klasowej Rady Rodziców.
Art. 8.
Wszyscy Przewodniczący Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Główną Rodziców Szkoły. Przewodniczący Klasowej Rady Rodziców może na czas swojej nieobecności wyznaczyć zastępcę spośród członków Klasowej Rady Rodziców lub innych rodziców tej klasy.
Art. 9.
Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców.
Art. 10.
Plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców wybiera spośród siebie organy:
a. Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady,
b. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
Art. 11.
Zarząd Rady Rodziców składa się z osób reprezentujących uczniów. Zarząd dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji, wybierając: Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.
Art. 12.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden Członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

Art. 13.
Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców oraz spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) - dla wykonania określonych zadań.
Art. 14.
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok, począwszy od dnia wyborów do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
Art. 15.
Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.
Art. 16.
W przypadku rezygnacji członka Klasowej Rady Rodziców z pełnionej funkcji na jego miejsce wybierany jest nowy na najbliższym zebraniu rodziców oddziału. Skład Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej uzupełniany jest na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców z zachowaniem zasad określonych odpowiednio w Art. 11 i 12.

ROZDZIAŁ IV
Tryb podejmowania uchwał

Art. 17.
Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

Art. 18.
Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum (prawomocność zebrania) ustala każdorazowo Sekretarz organu lub Przewodniczący.
Art. 19.
Uchwały Rady Rodziców są protokołowane. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu Rady. O formie protokołowania zebrań Rady decyduje Zarząd Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V
Wybory do organów Rady Rodziców

Art. 20.
Wybory do Klasowej Rady Rodziców, Zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. Tajność głosowania może uchwalić każdy organ podczas zebrania wyborczego.
Art. 21.
Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
Art. 22.
Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali większość głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
Art. 23.
Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie według powyższego trybu.
Art. 24.
Nowo wybrane organy Rady Rodziców mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
Art. 25.
Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Głównej Rodziców:
a. wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej. Wybory do tych funkcji są jawne;
b. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie - (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;
d. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
e. wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
f. plenarna dyskusja programowa;
g. uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
h. wybory nowych organów Rady Rodziców:
ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania, przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą, głosowanie, ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
i. wolne głosy i wnioski.
Art. 26.
Inne plenarne posiedzenia Rady Głównej Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w Art. 25., z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Art. 27.
Wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły (jeśli zostanie utworzona) oraz do komisji powoływanych przez organ prowadzący lub nadzorujących Szkołę (np. komisja konkursowa, komisja odwoławcza) wybiera się w trybie przewidzianym w Statucie Szkoły.

ROZDZIAŁ VI
Ramowy plan pracy Rady Rodziców

Art. 28.
Plenarne zebranie Rady Głównej Rodziców jest zwoływane przez jej Zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

Art. 29.
Zebranie plenarne może być zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu, Klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas lub Dyrektora Szkoły - złożony do Zarządu Rady - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Art. 30.
Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego Szkoły i inne osoby.
Art. 31.
Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców protokółuje Sekretarz Rady w protokolarzu Rady Rodziców.
Art. 32.
Komisja Rewizyjna dokonuje dwa razy w ciągu roku szkolnego kontroli działalności poszczególnych organów z punktu widzenia zgodności z przepisami i uchwałami Rady oraz prawidłowej gospodarki majątkiem Rady.
Art. 33.
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Klasowych Rad Rodziców i dwa razy w ciągu roku dokonuje oceny tej działalności.
Art. 34.
Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady Rodziców, Klasowej Rady Rodziców, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 10 osób - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 35.
Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Głównej Rodziców, Zarządowi, Dyrektorowi Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
Art. 36.
Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
Art. 37.
Zebrania rodziców poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy co najmniej 3 rodziców, Klasowej Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły.
Art. 38.
Liczba zebrań rodziców danego oddziału nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

ROZDZIAŁ VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

Art. 39.
Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:
a. ze składek rodziców,
b. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady,
c. z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
d. z działalności gospodarczej prowadzonej przez Radę Rodziców.
Art. 40.
Wysokość składki rodziców uchwala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Zarząd Rady Rodziców. Składka rodziców jest dobrowolna.

Art. 41.
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Zarząd Rady Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Zarząd Rady Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest wyjątkowo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Pisemne wnioski w tej sprawie składają rodzice (prawni opiekunowie dziecka) do Zarządu Rady Rodziców.
Art. 42.
Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny .....", zatwierdzonego każdorazowo przez Zarząd Rady Rodziców.
Art. 43.
Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z ramowym preliminarzem Rady Rodziców określonym w Art. 44.
Art. 44.
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.
a. Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na następujące cele:
pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży lub podręczników, dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej, sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych, sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły, zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców. Finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp., przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,  lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji.
b. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Zarząd nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

ROZDZIAŁ VIII
Obsługa księgowo-rachunkowa Rady Rodziców

Art. 45.
Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem - zatrudnia się fachową siłę księgową. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera Zarząd Rady Rodziców, opracowując jego zakres czynności i odpowiedzialności.
Art. 46.
Zarząd wyznacza Skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.
Art. 47.
Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

Art. 48.
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez Skarbnika Rady pod względem merytorycznym i przez Dyrektora Szkoły pod względem formalnym.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

Art. 49.
W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły - Rada Główna Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Zarząd na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz przewodniczących pozostałych organów szkoły.
Art. 50.
Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w rozdziale II niniejszego regulaminu.
Art. 51.
W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną - Zarząd Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub przewodniczących pozostałych organów szkoły, oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

Art. 52.
W przypadku konfliktu z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
Art. 53.
Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Zarządu jak i Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wywiązujący się z przyjętych na siebie obowiązków, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
Art. 54.
Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
Art. 55.
Rada Rodziców posługuje się pieczątką.
Art. 56.
Regulamin uchwala się i dokonuje w nim zmian w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał (Rozdział IV Regulaminu).