Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLASY I

 W RAMACH  PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM  2012/2013

   W SZKOLE   PODSTAWOWEJ   W OLBRACHCICACH

 

  

Gmina Dąbrowa Zielona przystąpiła do konkursu na projekt systemowy ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w  ramach priorytetu IX: Rozwój wykształcenia  kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składany wniosek otrzymał pozytywną opinię i w związku z tym w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach realizowane są zajęcia w ramach projektu systemowego „Sowa mądra głowa – indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, którego celem jest:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z obszarów wiejskich oraz
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów .

 Powyższy cel, chcemy osiągnąć poprzez organizację zajęć:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji prowadzonych przez p.Renatę Grzesiak;
  • dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzonych przez p.Izabelę Skibę
  • dla dzieci rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk przyrodniczych prowadzonych przez p.Elżbietę Ciastek;
  • dla dzieci rozwijających zainteresowania uczniów rytmiczno – instrumentalne  prowadzone przez p.Annę Rajchel
  • dla dzieci rozwijających zainteresowania plastyczne uczniów  prowadzonych przez p.Agnieszkę Sobok-Metkowską

 

Projekt realizowany będzie przez 1 rok szkolny (do 31 sierpnia 2012 roku). Skierowany jest do 34 uczniów klas I-III uczących się w Szkole Podstawowej w Olbrachcicach


HARMONOGRAM  ZAJĘĆ W RAMACH  PROJEKTU

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W SZKOLE PODSTAWOWEJ   W OLBRACHCICACH