Prace przy budowie Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach   rozpoczęto w 1948 r. Trzy lata później, to jest 1 września 1951 r.  w szkole po raz pierwszy rozległ się dźwięk dzwonka. Wówczas szkoła posiadała sześć klas lekcyjnych oraz niewykończone pomieszczenia na kancelarię, pokój nauczycielski i ubikacje.
         Z chwilą oddania budynku szkolnego do użytku kierownictwo szkoły pełnił  p. Eugeniusz Grzywna. Wspólnie z nauczycielami  Karbownikiem Józefem oraz Łypem Piotrem  zadrzewili teren akacjami, wyrównali i uporządkowali plac szkolny.


         W 1958 r. staraniem kierownictwa szkoły p. Kubika Józefa i Komitetu Rodzicielskiego ogrodzono siatką plac szkolny, zamocowano bramę wykonaną przez p. Wąska Feliksa.                                  
         W 1960 r. dyrektorem szkoły został p. Karbownik Józef. 10.02.1960 r. podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej, na którą  mieszkańcy Ulesia przekazali datki pieniężne, a mieszkańcy Olbrachcic kamień wapienny. Natomiast 1.09.1960 r. założono pierwszy sklepik szkolny pod nazwą „Spółdzielnia Uczniowska”.
W 1963 r. staraniem dyrektora J. Karbownika została wykonana nawierzchnia drogi smołowej prowadząca do budynku szkolnego, wykonana przez Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Radomsku. Młodzież szkolna czynnie włączyła się do zwózki i układania kamienia wapiennego pod drogę. Wiosną 1964 r. zagospodarowała część terenu szkolnego, obsadzając sadzonkami sosny i innych drzew. Ponadto młodzież z drużyny harcerskiej wraz ze swoim drużynowym J. Karbownikiem wykonała krawężniki oraz chodnik cementowy  o długości  ponad 100 m.

1.09.1965 r. w budynku szkoły młodzież z miejscowości  Olbrachcice, Ulesie, Kopaniny, Przyrów, Św. Anna, Luborcza rozpoczęła naukę    w nowo utworzonej Szkole Przysposobienia Rolniczego o programie ogólno – rolniczym. Jednak z powodu braku kandydatów do szkoły rolniczej we wrześniu 1968 r. szkołę zlikwidowano.
       W okresie wakacji 1968 r. staraniem p. J. Karbownika zostały zakupione kolorowe płyty pilśniowe, z których stolarze p. Władysław i Piotr Grzesiak z pomocą Komitetu Rodzicielskiego wykonali boazerię.
W roku szkolnym 1972/73 w celu podniesienia wyników nauczania i wychowania zorganizowano „Uniwersytet dla Rodziców”.   Wykłady dla rodziców prowadziła koleżanka Anna Zjawiona.

    10.09.1973 r. po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa    uczniowie  klasy I SP w Olbrachcicach złożyli uroczyste ślubowanie.
       13.05.1975 r. do wsi oraz szkoły w Olbrachcicach przybyli przedstawiciele radia i telewizji z Warszawy. Celem ich odwiedzin było zrobienie reportażu o wsi Olbrachcice,  której mieszkańcy  od dawna znani byli z dużego zaangażowania w pracy społecznej.
      W 1983 r. podjęto decyzję o rozbudowie szkoły i zaczęto gromadzić materiał. Rozbudowę nowej części szkoły rozpoczęto  w 1986 r.  Prace nad rozbudową trwały sześć lat i w 1992 r. zostało oddane do użytku nowe skrzydło  szkoły.
W okresie wakacji r. szk. 1991/92 dokonano remontu starej części szkoły. Wymieniono okna, wykonano pomieszczenia sanitarne dla dziewcząt i chłopców, pomalowano pomieszczenia szkolne oraz odnowiono podłogi.

       W latach 1996/98 wykonano elewację całego budynku szkolnego oraz pomalowano dach, wycięto rosnące przed szkołą od strony drogi topole, a w zamian posadzono drzewa iglaste. W roku następnym wycięto także topole, które rosły wzdłuż ogrodzenia terenu szkoły.
        1.09.1999 r. Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach o strukturze kl. I - VIII przekształciła się w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze kl. I – VI.
       Od 1999 r. do szkoły w Olbrachcicach zaczęły uczęszczać dzieci
 ze wsi Dąbek i Milionów, które są dowożone autobusem szkolnym.
 Także w r. szk. 1999/2000 w szkole powstała pracownia komputerowa wyposażona w 10 komputerów i drukarkę.
       W r. szk. 2002/2003 dyrektor szkoły Lech Sobok nawiązał współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W  jej wyniku  ze środków Agencji zakupiono na potrzeby szkoły dwa komputery, skaner i drukarkę kolorową, a w r. szk. 2003/2004 dwa komputery i kserokopiarkę.                                                            
Obecnie szkoła posiada 7 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, sklepik szkolny, świetlicę, pracownię komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, dwie łazienki i szatnię.
Do szkoły uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości:  Olbrachcice, Ulesie, Rogaczew, Borowce, Lipie, Św. Anna, Dąbek, Milionów.
Corocznie pomieszczenia szkolne poddawane są modernizacji.   W okresie ferii zimowych r.szk.2003/04 odnowiono podłogę  w świetlicy szkolnej, a w czasie  ferii letnich położono terakotę  w łazience dla dziewcząt. Wymieniono również wykładziny  w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora oraz położono podłogę panelową w bibliotece szkolnej, którą podarowała rodzina
 p. Grzesiaków.
      W roku szkolnym 2004/05 wykonano remont sali nr 5, a w roku szkolnym 2004/05 staraniem dyrektora szkoły wycięto rosnące wzdłuż chodnika akacje.
Na tym miejscu została posadzona aleja krzewów ozdobnych, wykonano również trzy klomby wokół budynku szkolnego zasadzono wierzby płaczące.
W roku 2007 z szatni wydzielono przebieralnię, wykorzystywaną  w czasie lekcji wychowania fizycznego.
W czerwcu 2008 szkoła została wyposażona w nową pracownię komputerową
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół”.

   W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęto termomodernizację szkoły – wymieniono okna, instalację grzewczą i piece CO, a ściany zewnętrzne szkoły ocieplono styropianem. W czasie wakacji 2009 roku przystąpiono do modernizacji sal lekcyjnych dzięki wykorzystaniu środków własnych i pomocy Urzędu Gminy w Dabrowie Zielonej oraz dofinansowaniu MEN. W ramach podjętych działań wymieniono 11 sztuk drzwi wewnętrznych i wyremontowano 4 sale lekcyjne i 2 korytarze.
    W roku 2009/2010 zakończono termomodernizację szkoły dzięki przyznanym środkom finansowym z UE oraz środkom własnym Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej.
      W tym samym czasie zrealizowano też program pt. „Radosna Szkoła”. W ramach rządowego projektu S P w Olbrachcicach otrzymała 6 tysięcy złotych dotacji na wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci w szkole, a Urząd Gminy wyremontował i umeblował salę, w której znalazł miejsce zakupiony sprzęt. Obecnie sala zabaw jest wykorzystywana w czasie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych.
                               
GRONO  PEDAGOGICZNE W LATACH 1951/52 – 1959/60

Dyr. Eugeniusz Grzywna  1951 -1954
Dyr. Józef Kubik 1954 – 1960

Helena Kubik
Danuta Gonera
Janina Ptak
Jan Bączek

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 1960/61 – 1972

Dyr. Józef Karbownik

Danuta Karbownik
Helena Kubik
Natalia Miklas
Barbara Sękowska
Barbara Mirecka
Kamila Ptak
Aleksandra Dudwał
Kamila Barska
Ryszard Barski
Krystyna Borek
Wiktor Ojrzyński
Anna Mielczarek
Maria Grzesiak
Janina Borowicz
Mirosława Banaszkiewicz
Anna Szymczyk
Mirosława Szyda
Lidia Pruciak
Grażyna Szostek
Alicja Błasiak

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 1972 – 1972/73

Dyr. Janina Borowicz

Grażyna Szostek
Natalia Miklas
 Maria Grzesiak
Danuta Karbownik
Alicja Błasiak
Anna Zjawiona
Janina Czarnecka

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 1973/74 – 1983/84

Dyr. Józef Wypart
 
Janina Wypart
Maria Grzesiak
Natalia Miklas
Grażyna Smaga
Alicja Rochowska
Zofia Pytlewska
Bernardyna Kowalska
Lech Sobok
Danuta Sambor
Władysław Grabowski
Ewa Rydz
Elżbieta Małasiewicz
Marian Mierz
Andrzej Kapuściński
Anna Gosek
Elżbieta Kaczmarzyk
Elżbieta Pietruszewska
Zdzisława Sobok
Ewa Wypart
Izabela Szczerba

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 1984/85 – 2005/06

Dyr. Lech Sobok

Zofia Pytlewska
Maria Grzesiak
Andrzej Kapuściński
Anita Frej
Jerzy Frej
Natalia Miklas
Maria Barska
Władysław Grabowski
 Anita Kutarba
Anna Zbrojkiewicz
Alfred Ciepielski
Elżbieta Dróżdż
Zofia Rąpała
Barbara Majda
Grażyna Goebel
Irena Grzegorczyk
Elżbieta Ciastek
Izabela Skiba
Zdzisława Sobok
Jacek Rusinek
Kazimierz Łuczak
JoannaWłodarz
Renata Grzesiak
Wioletta Jędrzejczyk
Barbara Musiał
Sylwia Pluta
Agnieszka Metkowska
Beata Boborowska
Katarzyna Tyrek
Ewa Kwiecińska
Jadwiga Rainholc

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 2006/07 - 2011/12

Dyr. Andrzej Kapuściński

Izabela Skiba
Elżbieta Ciastek
Agnieszka Sobok -Metkowska
Renata Grzesiak
Jacek Rusinek
Irena Grzegorczyk
Joanna Włodarz
Beata Boborowska
Katarzyna Tyrek
Wioletta Jędrzejczyk
Bożena Miedzińska
Edward Nowak
Bronisław Trejtowicz
Renata Rachwalik
Bożena Struska

GRONO PEDAGOGICZNE W LATACH 2012/13 - 2013/14


Dyr. Bożena Miedzińska


Izabela Skiba

Elżbieta Ciastek

Agnieszka Sobok - Metkowska

Andrzej Kapuściński

Irena Grzegorczyk

Renata Grzesiak

Beata Boborowska

Jacek Rusinek

Barbara Musiał

Zenon Kowalik

Aleksandra Kołodziejczyk

Renata Rachwalik

Bożena Struska