Dyrektor Szkoły Podstawowej zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46,poz. 432 z późn. zmianami) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 w następujących terminach:


1. 14.10.2014r.

2. 10.11.2014r

3. 01.04.2015r.

4. 25.05.2015r.

5. 05.06.2015r.

 

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych.
 Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.